Veřejná valná hromada spolku 2019 a schůze č. 93

Datum a místo: 11. dubna 2019 od 19:00 v lipanské hospůdce

Program valné hromady:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise.
 3. Zpráva o činnosti.
 4. Zpráva o hospodaření spolku.
 5. Činnosti spolku na další funkční období.
 6. Rozprava.
 7. Volba pokladníka spolku.
 8. Hlasování o návrzích a usnesení z 6. valné hromady.
 9. Příprava velikonočních oslav.
 10. Příprava žádostí na vyhlášené granty ÚMČ pro kulturní a společenskou činnost.
 11. Podněty občanů Lipan.

Chcete-li se dozvědět o dění v obci více, navštivte naši veřejnou schůzi

Zápis z jednání valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 11.4.2019 v Praze – Lipanech od 19.oo hod., společenský sál lipanské hospůdky

Přítomni: dle prezenční listiny, která je založena jako příloha č. 1 tohoto zápisu
ČLENSTVO 10 HOSTÉ 5
Navržený program jednání:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise.
 3. Zpráva o činnosti.
 4. Zpráva o hospodaření spolku.
 5. Činnosti spolku na další funkční období.
 6. Rozprava.
 7. Volba pokladníka spolku.
 8. Hlasování o návrzích a usnesení z 6. valné hromady.
 9. Příprava velikonočních oslav.
 10. Příprava žádostí na vyhlášené granty ÚMČ pro kulturní a společenskou činnost.
 11. Podněty občanů Lipan.

V 19:15 bylo předsedou spolku zahájeno jednání valné hromady.

K bodu 1:
Z pověření členstva spolku jednání valné hromady zahájil a řídil člen spolku Martin Říha
Hlasování : PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1
Úvodem konstatováno, že zahájení valné hromady proběhlo dle čl. VI. stanov za přítomnosti 10ti řádných členů spolku z celkového počtu 16 členů spolku a valná hromada je proto usnášeníschopná.
Evidovaní členové spolku k 11. dubnu 2019
pan Bohumil Řehák pan Zdeněk Krejčík
paní Tamara Hejč Petrová pan Ivan Hejč
MuDr. Marie Řeháková pan Jiří Řehák
paní Kateřina Hanzálková pan Martin Říha
paní Jana Vosáhlová pan Aleš Krejčík
paní Martina Krejčíková pan Miloš Paseka
pan Ing. Jan Kolář paní Ivana Kolářová
paní Jana Sobíšková paní Zuzana Lebedová
to je v součtu 16 členů.
Řídící schůze navrhl z důvodu účasti hostů doplnit bod programu – Podněty občanů Lipan –
dopravní studie a zařadit ho jako bod č.2
Hlasování o upraveném programu jednání:
Hlasování : PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Konstatováno, že byl přijat upravený program jednání.
Schválený upravený program jednání:

 1. Zahájení, jmenování řídícího jednání VH a schválení programu jednání.
 2. Podněty občanů Lipan – dopravní studie.
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise.
 4. Zpráva o činnosti.
 5. Zpráva o hospodaření spolku.
 6. Činnosti spolku na další funkční období.
 7. Rozprava.
 8. Volba pokladníka spolku.
 9. Hlasování o návrzích a usnesení z 6. valné hromady.
 10. Příprava velikonočních oslav.
 11. Příprava žádostí na vyhlášené granty ÚMČ pro kulturní a společenskou činnost.
 12. Podněty občanů Lipan.

K bodu 2: Podněty občanů Lipan – dopravní studie
Stejně jako na minulé schůzi byla promítnuta grafická část dopravní studie připravená MČ Praha-Kolovraty. V průběhu diskuse se k podnětu pana Šlosarčíka z minulé schůze připojily i další
podněty a náměty, které jsou dle názoru diskutujících řešeny nedostatečně nebo vůbec. Jedná se zejména o studií neřešeném problému překračování rychlosti v obci, přehlížení tohoto problému
Policií ČR a z předložené studie vyplývající rezignaci MČ Praha – Kolovraty. Jako příklad uvedena situace v sousedních Benicích, kde na všech hlavních silnicích je rychlost omezena na 30-40km/h a je
kontrolována Policií ČR pravidelně. Obsah diskuse a vyplývající podněty jsou uvedeny v příloze č. 2 zápisu.

K bodu 3:
Jmenování zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise.
Zapisovatelem je pro jednání 6. valné hromady navržen Jan Kolář (souhlasí)
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ivan Hejč a Jana Vosáhlová (oba souhlasí)
Návrhová komise navržena ve složení:
paní Jana Vosáhlová
paní Tamila Hejč Petrová
pan Jan Kolář
Navrženo hlasovat o návrzích společně
Hlasování : PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Předsedou návrhové komise si zvolili členové komise paní Janu Vosáhlovou.

K bodu 4:
Zprávu o činnosti přednesl: předseda spolku pan Martin Říha
Seznámil valnou hromadu s činností spolku za období od předchozí valné hromady.
Členská schůze vzala na vědomí informace o činnosti spolku za předcházející období.

K bodu 5:
Zprávu o hospodaření spolku za období 1.1.2018 – 31.12.2018 spolku přednesl z důvodu odstoupení pana Miroslava Procházky pan Jan Kolář
Banka:
zůstatek r.2017 – 40364 Kč, příjmy – 22010 Kč, výdaje – 31556 Kč, zůstatek r.2018 – 30818 Kč
Pokladna:
zůstatek r.2017 – 4491 Kč, příjmy – 36044 Kč, výdaje – 39884 Kč, zůstatek r.2018 – 651 Kč
Pan Kolář dal k dispozici k nahlédnutí členům spolku účetnictví a pokladní knihu. Členská schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu o hospodaření za předcházející období.

K bodu 6: Předložen návrh činnosti spolku pro následující období:
a/ Aktivity pro obec  Péče o zeleň v obci – podpora při údržbě a výsadbě zeleně  Být iniciativní při řešení pěšího propojení Kolovrat a Lipan  Být iniciativní při řešení úpravy plochy využívané pro parkování  Péče o čistotu obce, snažit se o vyřešení úpravy místa kontejnerového stání

 Údržba knihobudky
 Snaha o projednání a zajištění osvětlení kostela Sv. Martina
b/ Občanské aktivity
 uspořádání masopustní průvodu
 uspořádání velikonočních oslav
 uspořádání X. ročníku gulášové ligy sousedících obcí  uspořádání svatomartinského posvícení v Lipanech včetně lampionového průvodu a divadélka pro děti

 uspořádání Mikulášské pro děti  uspořádání rozsvěcení vánočního stromu
c/ Další aktivity
 spolupráce s okolními spolky a sdruženími  Dokumentace historie Lipan
 pokračovat v navrženém projektu Decenia (2017-2025)

K bodu 7 :
Rozprava
Proběhla rozprava nad návrhy činností
Hlasování o návrhu činností PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

K bodu 8 :
Volba pokladníka spolku
Jako pokladník spolku byl navržen pan Jan Kolář (s volbou souhlasí)
Hlasování : PRO – 9, PROTI – 0 , ZDRŽEL SE – 1
Konstatováno, že byl zvolen nový pokladník spolku – Jan Kolář.

K bodu 9 :
Předsedkyně návrhové komise paní Jana Vosáhlová předložila valné hromadě návrh usnesení. Návrh usnesení přečetl Jan Kolář. Připomínky a návrhy na doplnění byly vzneseny v rozpravě a doplněny do
návrhu činnosti spolku.
Usnesení z 6. valné hromady Okrašlovacího spolku Lipanského konané dne 11. 4. 2019:
1) Valná hromada schválila program jednání
2) Valná hromada schválila volbu zapisovatele, ověřovatele a členy návrhové komise
3) Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti spolku za rok 2018 přednesenou panem Martinem
Říhou
4) Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření spolku přednesenou panem Janem Kolářem
5) Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na další období 2019
6) Valná hromada schvaluje volbu pokladníka spolku, pana Jana Koláře
7) Valná hromada schvaluje zřízení nového bankovního účtu u FIO banky a pověřuje předsedu
spolku zřízením tohoto účtu do 18.4.2019. Dispoziční práva bude mít předseda spolku a
pokladník. Termín do 18.4.2019
Hlasování o usnesení PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

K bodu 10:
Příprava velikonočních oslav:
Budou celkem 4 činnosti (stanoviště)
1. Sádra (zajistí Greta)
2. Vajíčka – 100ks se koupí, vařiče, hrnce – zajistí Martin Říha, barvy (cibule…) Jana S.
3. Pomlázky (Martin a Pavel Ř.), možná bude problém s proutky, pokusíme se zajistit
alespoň něco
4. Perníčky zdobení (??)

K bodu 11:
Příprava žádostí na vyhlášené granty ÚMČ pro kulturní a společenskou činnost. – Martin Říha předložil členům návrh žádostí na granty a tento návrh byl odhlasován
– Formuláře budou doplněny o nové číslo bankovního účtu, který bude v příštím týdnu
zřízen

K bodu 12:
Podněty občanů Lipan
Greta H. – zamyšlení se nad případném uspořádání akce Hurá prázdniny, která byla na minulé schůzi spolku zrušena. Nabízí pomocnou ruku a pokusí se sehnat více lidí, kteří by pomohli tuto akci
uspořádat. Bude probíráno na další schůzi spolku.
Diskutován problém čistoty biotopu. Jana V. má informaci, že biotop bude na jaře vyčištěn.
Jednání valné hromady pozitivně zhodnotil její řídící Martin Říha a ukončil jednání v 21:30.
V Lipanech dne 11. 4. 2019
Zapsal: Jan Kolář Ověřil: Jana Vosáhlová
Ověřil: Ivan Hejč

Příloha č.2
1. Nedostatečné řešení parkování v ul. K nádrži – navržen posun zákazu zastavení alespoň na začátek ulice. (podnět pana Šlosarčíka z minulé schůze)
2. Nedostatečně řešení dodržování rychlosti v obci s ohledem na nepřehledná a riziková místa vyplývající z analytické části studie. Nedostatečná resp.žádná kontrola ze strany Policie ČR.
a. Příjezd od Říčan, paní Ireny. P. navrhuje posun 30km/h směrem k Říčanům a zřízení zpomalovacích prahů (polštářů). Poukazuje na rizikové chování projíždějících řidičů k chodcům zejména v místě zúženého chodníku. Svůj podnět se pokusí prodiskutovat osobně s občany z této části obce. Dále diskutována možnost zřízení zrcadla.
b. Příjezd od Kolovrat. Situace u zastávky autobusu je nebezpečná a řešení pouze pomocí vodorovného značení se dle diskutujících zdá být nedostatečné. Celou situaci dokládá i závážná nehoda z počátku roku, kdy osobní automobil v poměrně vysoké rychlosti na návsi přejel chodník u autobusové zastávky, zelený pás s keři a přes plot narazil do domu č.p.6.
c. Dalším nebezpečným místem pro chodce je zúžené místo u kostela, které ve studii z neznámých důvodů není řešeno vůbec. I zde dochází k mnoha nehodám,  Policie ČR je však nezaznamenává, jelikož se pravděpodobně jedná o nehody s malou škodou. Chodci jsou zde však v neustálém ohrožení. Jedinou možností je zřízení chodníku a důsledná kontrola rychlosti Policií.
d. Stávající zpomalovací práh v ul. V Listnáčích při příjezdu od Kolovrat. Návrh na zřízení šetrnějších a méně hlučných zpomalovacích polštářů i v místě stávajícího prahu u ulice Za statky. Pokud by nebyl návrh akceptován z finančních důvodů, navrženo zaměnit stávající práh za navržené polštáře u Císařské cesty.
e. Příjezd od Kuří. Velmi problematické místo, pohyb chodců, nedostatečný rozhled, přechod hospodářských zvířat na pastviny. Studie resp. navržené doplnění svislé značky opět zpomalení v tomto místě prakticky neřeší.
Celkově diskuse vedla k podnětu, zda by nebylo vzhledem k současné situaci dát omezení rychlosti 30 km/h nejen na tyto problémové úseky, ale celkově na celou obec Lipany, a zároveň apelovat na MČ Praha – Kolovraty i Policii ČR, aby se touto situací započali zabývat.
3. Pan Zdeněk .K. přidal podnět k zamezení vjezdu na soukromou cestu k nádrži směrem od silnice na Kuří. Dříve zde zákazová značka byla. Bylo konstatováno, že vjezd na cestu je ve vlastnictví Hl.m. Prahy a situaci tudíž MČ může řešit.