Památné stromy

Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné stanoveným postupem vyhlášeny a které jsou v České republice poté označeny tabulí s malým státním znakem ČR.

Vyhlášení

Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):

stromy mimořádného vzrůstu

stromy mimořádného stáří

stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled)

stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu

stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst

stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánku)

Památné stromy mohou být podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášeny buď na základě správního rozhodnutí místně příslušným orgánem ochrany přírody, což je většinou pověřený obecní úřad, městský úřad či magistrát statutárního města (konkrétně jedná jeho odbor životního prostředí), nebo na základě smlouvy tohoto orgánu ochrany přírody s vlastníkem stromu.

Podnět k vyhlášení památných stromů může podat kterýkoliv občan nebo občanské sdružení. Součástí podnětu by mělo být přesné zakreslení stromů do podrobné mapy a důvod, proč mají být stromy vyhlášené za památné. Další náležitosti – majitele stromů, čísla parcel dotčených ochranným pásmem apod. zjistí orgán ochrany přírody sám v rámci správního řízení. Před samotným vyhlášením však musí takový záměr projednat s vlastníkem stromu.

Druhou možností vyhlášení určitého stromu za památný je uzavření smlouvy mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem stromu, k tomu většinou dojde na základě návrhu vlastníka, který chce svůj strom za památný vyhlásit. Smlouva musí obsahovat jak jednoznačné určení památného stromu, tak i způsob péče o něj. Ochrana památného stromu je pak zajištěna pomocí danou smlouvou zřízeným věcným břemenem, s tím, že návrh na vklad tohoto břemene do katastru nemovitostí podá sám orgán ochrany přírody.

Dle Wikipedie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *