Zápis z veřejné členské schůze spolku č. 92

Datum a místo schůze: 14. března 2019 v lipanské hospůdce

Přítomní členové a hosté – viz prezenční listina

Program schůze:

 1.  Agenda spolku
 2.  Zhodnocení masopustního veselí
 3.  Příprava velikonočních oslav
 4.  Příprava výroční schůze
 5.  Podněty občanů Lipan

 Zápis z jednání veřejné členské schůze číslo 92:

Ad1)   Agenda spolku

 • Pan Miroslav Procházka s paní Hanou Procházkovou se rozhodli, že již nebudou dále pokračovat a ukončili svá členství ve spolku. Spolek bere jejich rozhodnutí na vědomí a děkuje jim za dosavadní činnost ve prospěch spolku a lipanské obce. Co se týče předání finanční agendy, tak v týdnu od 25.3.2019 se sejde předseda spolku Martin Říha spolu s Janem Kolářem a od Miroslava Procházky tuto agendu převezmou. Sídlo spolku je prozatím možné ponechat na stávající adrese.
 • Dále zde Martin Říha informoval o ÚMČ vypsaných grantech na kulturní a společenskou činnost. Spolek tuto možnost opět využije a požádá ÚMČ o finanční pomoc na připravované akce. Zodpovídá Martin Říha.
 • Z kapacitních důvodů nebude možné uspořádat dne 28.6.2019 akci Hurá prázdniny, proto se konání této akce ruší.
 • Decenium (malý okruh obcí – Lánové statky) – Jan Kolář spolu s Vláďou Vedralem obejdou dotčené občany, seznámí je s tímto záměrem a pozvou je na některou schůzi spolku. Termín do 24.3.2019

Ad2)   Zhodnocení masopustního veselí

 • Okrašlovací spolek obdržel od řeznického spolku sponzorský dar ve výši 1000 Kč. Spolek děkuje, mimo jiné i za hlavní cenu do pořádané tomboly.
 • Okrašlovací spolek dále děkuje všem, kteří přispěli svými dary do tomboly či se jinak podíleli na bezproblémovém chodu masopustních oslav.
 • Finanční hotovost, kterou měla u sebe Jana Vosáhlová, byla předána Martinu Říhovi. Ten, až bude na výroční schůzi pořádané spolkem v příštím měsíci dne 11.4.2019, ji předá na této schůzi nově zvolenému pokladníkovi spolku.

Ad3)   Příprava velikonočních oslav

 • Tyto oslavy proběhnou v pátek 19.4.2019 v lipanské hospůdce. Čas bude upřesněn na další schůzi (přibližně od 14 hodin). Děti si zde vyzkouší malování velikonočních vajíček, pletení pomlázek a jiné činnosti spojené s velikonocemi. Scénář této akce pošle Martin Říha Tamile Hejč Petrové pro přípravu plakátů a informování občanů.

Ad4)   Příprava výroční schůze

 • Přípravou výroční schůze spolku byl pověřen Martin Říha. Je potřeba vytvořit pozvánky a pozvat všechny členy spolku. Dále je potřeba zvolit nového pokladníka spolku. Termín této schůze je 11.4.2019 od 19 hodin v lipanské hospůdce. Na této schůzi bude i možnost pro občany vyjádřit se k výsledkům dopravní studie, která v obci probíhala. Tato studie bude vyvěšena na nástěnce – zodpovídá Jan Kolář a Martin Říha. Dále budou vytvořeny informační letáky o vyvěšení této studie a ty budou vloženy do schránek občanů. (Jan Kolář, Martin Říha, Jana Vosáhlová)

Ad5)   Podněty občanů Lipan

 • Proběhla diskuze s panem doktorem Vladimírem Šlosarčíkem ohledně provozu a parkování vozidel v ulici K nádrži a přilehlém okolí místního biotopu. Pan doktor byl seznámen nejen s výsledky dopravní studie, ale i s tím, že spolek již delší dobu apeluje na ÚMČ, aby se tímto problémem zabýval. S navrženou úpravou zákazu parkování v okolí biotopu panuje velká obava, že se parkující auta přesunou do přilehlých ulic, zejména do ulice K nádrži. Spolek, po výroční schůzi, ze které mohou vzejít případné další návrhy, zašle podnět na ÚMČ, jestli si je těchto možných problémů vědom, a zdali by nešlo tomu nějakým způsobem předejít.
 • Spolek by chtěl nějakým způsobem poděkovat panu projektantu Adamu Dvořákovi za dosavadní součinnost, proto by jej chtěl pozvat na některou veřejnou schůzi spolk

 

Další schůze spolku bude 11.4.2019 od 19 hodin v hospůdce

 

zapsal: Martin Říha